Słuchaj i wygraj bilety na Made In America Festival 2019 – Regulamin

Słuchaj i wygraj bilety na Made In America Festival 2019 – Regulamin

Regulamin promocji TIDAL

„Słuchaj i wygraj bilety na Made In America Festival 2019”

1. Zakres Promocji: Promocja TIDAL i Play “Słuchaj i wygraj bilety na Made In
America Festival 2019” („Promocja”) jest skierowana do osób fizycznych
powyżej 21 roku życia, mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski
(„Uczestnicy”). Uczestnicy Promocji muszą być aktualnymi klientami Play.
2. Pracownicy TIDAL, jej spółki zależne, spółki powiązane, dostawcy nagród i
agencje nie są uprawnieni do wzięcia udziału w Promocji. Promocja jest
nieważna w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Przed
przystąpieniem do Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym
Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim
zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają
go do udziału w Promocji.
3. Organizator: Organizatorem Promocji jest TIDAL sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, adres: ul. Złota 59/616, 00-120 Warszawa („TIDAL” lub
„Organizator”) oraz 2 koma 7 Ewelina Spólna z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Smolna 38 lok. 2, 00-375 Warszawa (“Agencja”).
4. Czas trwania Promocji: Promocja rozpoczyna się w dniu 29.07.2019 r. o
godzinie 14:00 i trwa do dnia 05.08.2019 r. do godziny 23:59 („Okres
Promocji”).
5. Zasady uczestnictwa w Promocji: W celu wzięcia udziału w Promocji, przez
Okres Promocji, Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
(1) Uczestnik musi być klientem Play oraz korzystać z promocji „TIDAL –
nielimitowana muzyka za darmo w Play”;
(2) Uczestnik musi posłuchać w czasie rzeczywistym (streaming) playlisty
konkursowej „Made in America 2019” w aplikacji TIDAL;
(3) Uczestnik musi udzielić odpowiedzi na pytanie: „Z kim i dlaczego pojedziesz
na Made In America 2019?” na dedykowanej stronie Promocji pod adresem
https://try.tidal.com/playxmadeinamerica (prowadzoną przez TIDAL), podając
adres email, imię i nazwisko oraz numer telefonu. Regulamin korzystania z
usług TIDAL jest dostępny pod adresem http://tidal.com/pl/terms i ma
zastosowanie do subskrypcji i korzystania z serwisu TIDAL.

6. Wybór Zwycięzcy: Po zakończeniu Okresu Promocji, w przypadku spełnienia
warunków określonych w Promocji opisanych w pkt. 4 powyżej, TIDAL wyłoni
Zwycięzcę Promocji za pośrednictwem powołanej przez Organizatora komisji
(„Komisja”). Komisja będzie składać się z trzech członków, którzy sprawować
będą nadzór nad prawidłowością urządzania Promocji oraz oceny odpowiedzi
na zadanie promocyjne. Komisja będzie także nadzorować wykonanie przez
Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
Komisja będzie organem rozpatrującym wszelkie reklamacje zgłoszone przez
Uczestników. Komisja dokonuje oceny warunków udziału w Promocji oraz
udzielonych odpowiedzi na pytanie Promocji w oparciu o następujące kryteria:
(1) atrakcyjność odpowiedzi na pytanie w Promocji (Zadania promocyjnego
zdefiniowanego poniżej); (2) oryginalność odpowiedzi na pytanie w Promocji
(Zadania promocyjnego zdefiniowanego poniżej); (3) kreatywność odpowiedzi
na pytanie Promocji (Zadania promocyjnego zdefiniowanego poniżej). Komisja
będzie oceniać przesyłane przez Uczestników odpowiedzi, biorąc pod uwagę
kryteria oceny wskazane powyżej i na tej podstawie wybierze 1 najciekawszą
odpowiedź, której przyznane zostanie prawo do Nagrody (zdefiniowanej
poniżej). W Promocji nie biorą udziału odpowiedzi, które zawierają: (a)
wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem bądź z dobrymi
obyczajami; (b) treści reklamowe dotyczące innych niż Organizator podmiotów;
(c) treści naruszające prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra
osobiste lub prawa autorskie.
7. Nagrody: Jeden Uczestnik może wygrać w Promocji wyłącznie jedną
nagrodę. Nagrodą w Promocji jest jedno podwójne zaproszenie na Made In
America Festival 2019, który odbędzie się w Filadelfii w dniach 31 sierpnia – 1
września 2019 roku w Benjamin Franklin Parkway. W skład nagrody wchodzą:
przelot dla 2 osób z Warszawy do Filadelfii i z Filadelfii do Warszawy (godziny i
data wylotu zostaną potwierdzone przez Organizatora drogą mailową
najpóźniej na 7 dni przed datą wyjazdu), pobyt w hotelu w Filadelfii dla dwóch
(nazwa i adres hotelu oraz dokładny czas pobytu zostaną potwierdzone przez
Organizatora drogą mailową najpóźniej na 7 dni przed datą wyjazdu), podwójne
zaproszenie na Made In America Festival 2019. Zwycięzca oraz jej/jego osoba
towarzysząca muszą posiadać (oraz ponieść koszty uzyskania) paszport ważny
przez co najmniej 6 miesięcy od dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz posiadać
wszelkie i aktualne wymagane wizy na potrzeby podróży. Zwycięzca zostanie
poinformowany drogą elektroniczną o wygraniu Nagrody bezpośrednio przez
Organizatora do dnia 8 sierpnia 2019 r. Zwycięzca w celu odbioru Nagrody, w
terminie do 15 sierpnia 2019 roku zobowiązany jest przesłać do Organizatora
dane osobowe swoje oraz osoby towarzyszącej w celu przesłania Nagrody, w
którym Zwycięzca obowiązkowo powinien podać imiona i nazwiska, daty
urodzenia, adres e-mail, numery wiz oraz paszportów oraz numer telefonu
kontaktowego. W przypadku niedostarczenia przez Zwycięzcę wymaganych
informacji w zakładanym powyżej terminie do Organizatora, nagroda Zwycięzcy
przepada, a Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego Zwycięzcy.
Wygrane Nagrody nie podlegają wymianie i nie przysługuje za nie ekwiwalent
pieniężny, a także nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Nagrody
na osoby trzecie. Nagrody nieodebrane przez Zwycięzcę przepadają i
pozostają własnością Organizatora. Do Nagrody dodana zostanie dodatkowa
nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody. Nagroda

dodatkowa nie podlega wypłacie, lecz zostanie pobrana przez Organizatora
jako zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania
wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich
wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych
zostanie dokonana na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego
przez Organizatora.
8. Przetwarzanie danych osobowych: Administratorem danych osobowych
Uczestników Konkursu jest Organizator oraz Agencja. Dane osobowe
Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi danych osobowych, wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia Zwycięzcy, poinformowania o wyłonieniu Zwycięzcy oraz wydania
Nagrody.
Podanie i udostępnienie danych osobowych przez Uczestników (tj. imienia,
nazwiska, adresu e-mail, numer telefonu) jest dobrowolne, jednakże jest
niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania Nagrody.
Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą: 1) podmioty działające na
zlecenie Organizatora, w jego imieniu, które dostarczają i wspierają systemy
teleinformatyczne Organizatora (ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę
elektroniczną itp.); 2) niezależni administratorzy danych – Poczta Polska lub
kurierzy w celu wysyłki Nagrody.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnika ma prawo: (1)
zażądać udzielenia bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania
jego danych osobowych; (2) zażądać dostępu do danych osobowych oraz
przekazania kopii danych, które zostały przekazane TIDAL; (3) otrzymać w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego dane osobowe, które zostały przekazane oraz – o ile
jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu
administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany; (4) zażądać
sprostowania wszelkich niedokładności w danych, które posiada TIDAL; (5)
zażądać usunięcia wszelkich danych, do przetwarzania których TIDAL nie
posiada już podstaw prawnych; (6) zgłosić sprzeciw wobec danego
przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją Użytkownika, chyba że nasze podstawy przetwarzania
mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Uczestnika; (7)
zażądać ograniczenia przetwarzania danych, np. na czas rozpatrywania skargi;
(8) wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora przez okres trwania
Konkursu do momentu wydania Nagród Zwycięzcy. TIDAL będzie także
przechowywać dane osobowe Uczestników w razie potrzeby, aby dotrzymać
zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory lub egzekwować postanowienia
zawartych umów.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: (a) kontakt e-mailowy
pod adresem: support@tidal.com; (b) kontakt pisemny, za pomocą poczty
tradycyjnej na adres siedziby TIDAL.
9. Postępowanie reklamacyjne: Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo
wniesienia pisemnej reklamacji na adres Organizatora podany w pkt. 3
powyżej. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne
Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres, zgodny
z adresem podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem pocztowym
reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz
przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności
uzasadniających reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie do
Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o
rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji
przez Organizatora.
10. Prawo autorskie: Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie
uprawniony do udzielonej odpowiedzi w ramach zadania promocyjnego
(„Zadanie promocyjne”), które zostało zamieszczone na dedykowanej stronie
Promocji, a prawa do Zadania promocyjnego nie są obciążone na rzecz osób
trzecich. Dodatkowo, zamieszczenie Zadania promocyjnego przez Uczestnika
na stronie Promocji zgodnie z Regulaminem jest równoznaczne z
oświadczeniem, że Uczestnik jest autorem Zadania promocyjnego oraz że w
żaden sposób przy jego tworzeniu nie naruszył praw autorskich, ani innych
praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo, po uzyskaniu wyraźnej
zgody Uczestników, do korzystania i publikacji Zadania promocyjnego
mającego charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i
prawach pokrewnych zamieszczonych przez Uczestników na stronie Promocji,
bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji
wskazanych poniżej, bez odrębnego wynagrodzenia. Z dniem przyznania
Nagrody zgodnie z Regulaminem, Zwycięzca zobowiązuje się do przeniesienia
na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do Zadania
promocyjnego mającego charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawach
autorskich i prawach pokrewnych, bez odrębnego wynagrodzenia, na
następujących polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych:
(a) wytwarzanie, utrwalanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dowolnymi
technikami w całości lub części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, na
wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w szczególności za
pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu
magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką
wizyjną i komputerową; (b) publiczne wykonanie, odtworzenie, wystawianie i
wyświetlanie niezależnie od miejsca ekspozycji, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym; (c) wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem,
dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; (d) wydawanie i rozpowszechnianie; (e)
wprowadzanie do pamięci komputera, i serwerów sieci komputerowych,
umieszczanie w sieci Internet, w tym na stronach internetowych należących do
Organizatora oraz w wewnętrznej sieci Intranet; (f) decydowanie o wszelkich
aspektach handlowych i marketingowych wykorzystania Zadania
promocyjnego. Zwycięzca zobowiązuje się względem Organizatora do

niewykonywania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z Zadania
promocyjnego. Prawo do wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego polegającego, w szczególności na odpowiednim
opracowaniu Zadania promocyjnego, w tym także do dokonywania skrótów,
podziału ich na części i łączenia Zadania promocyjnego z innymi utworami
przysługuje Organizatorowi. Zwycięzca upoważnia Organizatora do
przenoszenia praw, o których mowa powyżej, na inne osoby lub podmioty.
11. Ogólne warunki: Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania,
zawieszenia lub modyfikacji Promocji lub jakiejkolwiek jej części, jeśli
jakiekolwiek oszustwo, awarie techniczne lub inne czynniki wykraczające poza
racjonalną kontrolę Organizatora wpływają na prawidłowe funkcjonowanie
Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestników,
którzy działali w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminie.
12. Ograniczenie odpowiedzialności: Z zastrzeżeniem bezwzględnie
obowiązujących przepisów, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 1)
działania lub zaniechania Uczestnika, błędne lub niedokładne informacje,
zarówno spowodowane przez Uczestników, błędy drukowania, jak i wszelkie
urządzenia związane z lub wykorzystane w Promocji; (2) awarie techniczne
jakiegokolwiek rodzaju lub inne nieprawidłowe funkcjonowanie, przerwy lub
przerwy w połączeniach telefonicznych lub sprzętu lub oprogramowania
sieciowego; (3) nieautoryzowaną interwencję w jakąkolwiek część procesu
Promocji; (4) błąd techniczny lub ludzki, który może wystąpić podczas
administrowania Promocją lub przetwarzania logowania; lub (5) jakiekolwiek
szkody lub szkody wyrządzone osobom lub mieniu, które mogą być
spowodowane bezpośrednio lub pośrednio w całości lub w części przez
Uczestnika Promocji lub wykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania
Nagrody.
13. Spory: Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą
rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
14. Postanowienia końcowe: Uczestnik biorąc udział w Promocji potwierdza, że
jest świadomy, iż o wygranej Nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie
Uczestnika. Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym,
których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu
ustawy o grach hazardowych. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie
Organizatora oraz na dedykowanej stronie internetowej Promocji pod adresem:

https://try.tidal.com/playxmadeinamerica.

15. Prawo właściwe: W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.

[fbcomments num="5" width="100%" count="off" countmsg="kommentarer" url="http://read.tidal.com/article/sluchaj-i-wygraj-bilety-na-made-in-america-festival-2019-regulamin"]